УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ПРОФІЛЯМИ


Технологічна практика

 

  

Технологічна практика є невід’ємною складовою в підготовці студентів технолого-педагогічного факультету до роботи викладачами спецдисциплін, майстрами виробничого навчання. Вона здійснюється на ґрунтовній теоретичній і практичній основі, що закладається в процесі вивчення всіх теоретичних курсів і сприяє якісній спеціальній, техніко-технологічній та економічній підготовці майбутніх студентів.

 

Практика здійснюється за такими напрямами підготовки

· Напрям підготовки: 015.21 Професійна освіта. Харчові технології

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

· Напрям підготовки: 015.10 Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

· Напрям підготовки: 015.00 Професійна освіта. Дизайн

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

Технологічна практика має на меті забезпечити поєднання теоретичного навчання з формуванням практичних вмінь та навичок.

Технологічна практика студентів передбачає:

- поглиблення, закріплення і перевірку теоретичних знань, умінь і навичок студентів, отриманих в процесі вивчення спеціальних дисциплін, розширення їх технологічного світогляду та удосконалення практичної підготовки;

- ознайомлення студентів з виробничими і технологічними процесами, їх організацією, плануванням, структурою;

- удосконалення і закріплення трудових умінь і навичок роботи на базі виробництва відповідної професії;

- формування умінь і навичок студентів згідно з кваліфікаційної характеристикою певного розряду.

Практика студентів факультету проводиться відповідно до навчального плану протягом семестру, визначеного навчальним закладом на базі підприємств, організацій, закладів певного профілю професійної підготовки з метою ознайомлення з сучасними виробничими та технологічними процесами. Відповідно до програми технологічної практики профілююча кафедра готує графік їх проходження.

Факультет здійснює навчально-методичне керівництво практикою, за кожною групою (10-15 студентів) закріплюється керівник із числа викладачів кафедри.

За організацію практики відповідає керівництво факультету. Загальне керівництво здійснює заступник декана з практики, який надає студентам необхідну допомогу, забезпечує належні умови праці і побуту, характеризує виробничу діяльність практикантів.

До початку практики студенти проходять медичний огляд. В перший день практики студенти проходять інструктаж з техніки безпеки і охорони праці, отримують завдання на практику.

Після проходження практики студенти проходять попередній захист в організаціях і установах за місцем проходження практики, та на базі факультету комісіях по захисту практики. На завершення проводиться підсумкова конференція, де студенти презентують кращі свої напрацювання за період практики.